Privacy en Cookie Statement

Het on­der­staan­de pri­va­cy­be­leid is van toe­pas­sing op al­le si­te­be­zoe­ken, trans­ac­ties en over­eenkom­sten met Go4Slam, Pastoor Heerkensdreef 15, 5552 BG Valkenswaard.

Coo­kies
Op de­ze web­si­te ma­ken wij ge­bruik van coo­kies. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door een in­ter­net­pa­gi­na op een pc, ta­blet of mo­bie­le te­le­foon wor­den ge­plaatst. Er wor­den zo­wel func­ti­o­ne­le als niet-func­ti­o­ne­le coo­kies ge­plaatst. De vol­gen­de niet-func­ti­o­ne­le coo­kies wor­den door Go4slam.nl ge­plaatst:

Goog­le Ana­ly­tics
Goog­le Ana­ly­tics is een we­ba­na­ly­se-ser­vi­ce die wordt aan­ge­bo­den door Goog­le Inc. Via de­ze coo­kies krij­gen wij in­za­ge in het web­si­te­be­zoek. Denk aan be­zoe­kers­aan­tal­len, po­pu­lai­re pa­gi­na’s en on­der­wer­pen. Op de­ze ma­nier kun­nen wij de com­mu­ni­ca­tie be­ter af­stem­men op de be­hoef­ten van de web­si­te­be­zoe­kers. Wij kun­nen niet zien wie (wel­ke pc) de web­si­te be­zoekt. Goog­le kan dit als aan­bie­der van de dienst wel.

Links naar an­de­re web­si­tes
On­ze in­ter­net­pa­gi­na’s be­vat­ten links naar an­de­re web­si­tes. Go4Slam is niet ver­ant­woor­de­lijk voor het pri­va­cy­be­leid van web­si­tes die niet on­der het be­heer van Go4Slam val­len.

In­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten
Al­le rech­ten, waar­on­der al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten op al­le in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie op de web­si­te van Go4Slam blij­ven te al­len tij­de voor­be­hou­den aan Go4Slam. Ge­bruik is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Go4Slam.

Aan­spra­ke­lijk­heid
De tek­sten op de web­si­te van Go4Slam zijn met gro­te zorg­vul­dig­heid sa­men­ge­steld. On­danks de con­stan­te zorg en aan­dacht voor de web­si­te geeft Go4Slam geen ga­ran­ties voor de in­houd van de in­for­ma­tie en de ac­tu­a­li­teit en cor­rect­heid daar­van.

Go4Slam is niet aan­spra­ke­lijk voor de even­tu­eel voor­ko­men­de fou­ten of on­juist­he­den dan wel voor de ge­vol­gen van het ge­bruik van de aan­ge­bo­den in­for­ma­tie.